Brand New Legendary Boss For Sealed Land - Aspo World
background-image

Brand New Legendary Boss For Sealed Land

Thursday, 23 Jun, 2022

background-image
Our Partner

Waiting for the new update of ASPO World with the appearance of the all-new Legendary Boss.

Name: Legendary Boss

Mode: Sealed Land

Time: Random appears once a week from Monday – Sunday at 20:00 UTC+7

Content:

Legendary Boss appears only 1 random day of the week at 20:00 UTC+7 from Monday to Sunday every week.

Boss Legend will not appear again during the week if it has appeared before.

Every day at 0:05 UTC +7 the system will calculate the probability that the Boss legend will appear and notify the entire server.

The mechanism of fighting Boss Legend will be similar to fighting the World Boss, only the rewards will be changed.

The reward after hitting the Boss will be transferred to the ingame-mail.

Reward:

Unlike normal Bosses, Legendary Boss has a 100% probability of distributing GASPO rewards to lucky players who participate in boss fights. Specifically:

Note:

Random gifts will have the following reward distribution method:

– Take the 100 users who deal the most damage to the Boss and randomly arrange them into 1 of 5 random groups according to the detailed reward table.

– In case there are more than 100 users participating in the Boss fight: Take the 100 people with the highest damage divided by 100 to arrange into 5 corresponding groups.

– In case less than 100 users participate in the Boss fight: Take the number of participating users and divide by 100 to arrange into 5 groups.

When finishing the Boss, 1 user can receive up to 4 gifts including: Last hit gift, Server-wide gift, Top gifts 1,2,3, Random gift.

When unable to finish the Boss, 1 user can only receive up to 2 gifts including: Top gifts 1,2,3, Random gift.

Are you ready to watch over Legendary Boss and fight to the end with us for the Last hit reward worth 2000 GASPO?


Boss Legend mới trong Sealed Land

Đón chờ bản cập nhật mới nhất của ASPO World với sự xuất hiện của Boss Legend hoàn toàn mới.

Tên: Boss Legend

Chế độ: Sealed Land

Thời gian: Random xuất hiện 1 lần trong tuần từ thứ 2 – Chủ nhật lúc 20:00 UTC+7

Nội dung:

Boss Legend chỉ xuất hiện 1 ngày ngẫu nhiên duy nhất trong tuần vào lúc 20:00 UTC+7 từ thứ 2 đến Chủ nhật hàng tuần.

Boss Legend sẽ không xuất hiện thêm lần nào nữa trong tuần nếu trước đó đã có xuất hiện.

Mỗi ngày vào lúc 0:05 UTC +7 hệ thống sẽ tính toán xác xuất Boss legend xuất hiện và ra thông báo cho toàn server.

Cơ chế đánh Boss Legend sẽ tương tự như đánh Boss thế giới chỉ thay đổi phần thưởng.

Phần thưởng sau khi đánh Boss sẽ chuyển về Thư

Phần thưởng:

Khác với những Boss thường, Boss Legend có xác suất 100% phát thưởng ASPO cho những người chơi may mắn có tham gia đánh Boss. Cụ thể:

Lưu ý:

Quà Random sẽ có cách thức chia thưởng như sau:

Lấy 100 user gây sát thương nhiều nhất lên Boss và sắp xếp ngẫu nhiên vào 1 trong 5 nhóm random theo bảng phần thưởng chi tiết.

– Trường hợp có nhiều hơn 100 user tham gia đánh Boss: Lấy 100 người có sát thương cao nhất chia cho 100 để sắp xếp vào 5 nhóm tương ứng.

– Trường hợp có ít hơn 100 user tham gia đánh Boss: Lấy số user tham gia và chia cho 100 để sắp xếp vào 5 nhóm.

Khi dứt điểm được Boss, 1 user có thể nhận tối đa 4 phần quà gồm: Quà Last hit, Quà toàn server, Quà Top 1,2,3, Quà Random.

Khi không dứt điểm được Boss, 1 user chỉ có thể nhận được tối đa 2 phần quà gồm: Quà Top 1,2,3, Quà Random.

Bạn đã sẵn sàng canh chừng Boss Legend và chiến đấu đến cùng cùng chúng tôi để đem về phần thưởng Last hit trị giá 2000 GASPO?