In-game Power Buff Pack - Aspo World
background-image

In-game Power Buff Pack

Tuesday, 14 Jun, 2022

background-image
Our Partner

To temporarily power up the main character, players that join a Clan can use power buff pack purchased by the Clan Leaders.

This power buff pack not only allows players to choose the stats they want to strengthen, but can also be used to overcome difficult stages in the game.

In-game power buff packs can only be purchased by the Clan Leaders and used by all Clan members.

The power buff package includes 2 main packages: ATK Blessing Gift and DEF Blessing Gift.

🔸 ATK Blessing Gift:

– Choose 1 of 3 types of buffs: ATK, Speed, CRIT

– Valid for 6 hours from activation

🔸 DEF Blessing Gift:

– Choose 1 of 4 types of buffs: HP, CRIT RES, DEF

– Valid for 6 hours from activation

🎯 Note: If using the power buff pack for the same stat twice, the player can choose 1 of 2 options:

– Enhance: Power increased by 25%, cast time remains the same

– Hide: Cast time increases, power remains the same


Gói buff sức mạnh in-game

Để tăng sức mạnh tạm thời cho main, người chơi có gia nhập Bang hội có thể sử dụng gói cường hóa sức mạnh được mua bởi các Bang chủ.

Gói buff sức mạnh này không những cho phép người chơi chọn lựa chỉ số muốn cường hóa, mà còn có thể được sử dụng để vượt qua các ải khó trong game.

Gói buff sức mạnh in-game chỉ có thể được mua bởi các Bang chủ và được sử dụng bởi toàn bộ thành viên trong Bang.

Gói buff sức mạnh bao gồm 2 gói chính: ATK Blessing Gift và DEF Blessing Gift.

🔸 ATK Blessing Gift:

– Tự chọn 1 trong 3 loại buff: ATK, Speed, CRIT

– Có hiệu lực 6 tiếng kể từ khi kích hoạt

🔸 DEF Blessing Gift:

– Tự chọn 1 trong 4 loại buff: HP, CRIT RES, DEF

– Có hiệu lực 6 tiếng kể từ khi kích hoạt

🎯 Lưu ý: Nếu sử dụng gói buff sức mạnh cho cùng 1 chỉ số 2 lần, người chơi có thể chọn 1 trong 2 lựa chọn:

Enhance: Sức mạnh cường hóa tăng 25%, thời gian sử dụng như cũ

Hide: Thời gian sử dụng tăng, sức mạnh cường hóa như cũ

Mua gói buff sức mạnh để chuẩn bị cho event War Base ngay hôm nay!